ЦНСТ

Това е един от първите подобни проекти, които дават началото на т.нар. Центрове за настаняване от семеен тип. Идеята се базира на проекта „Детство за всички“ и следва националната стратегия за деинституционализация на децата у нас. Арх. Дикански при откриването на обекта сподели: „Имаме реален шанс в България да се реализира успешен модел за извеждане на децата от институциите и да се постигне равнище на модерни грижи и сигурност, каквито има в добре развитите европейски държави“.

В сградата могат да бъдат настанени 14 деца, 12 от тях от специализирани институции, като са предвидени и две места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност. Разположението на помещенията осигурява домашна атмосфера и условия на живот, близки до семейните.